เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนชั้น ป.4-6 และวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนชั้น ป.1-3 ณ วัดป่าวัฒนาราม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม18728 ส.ค. 66
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิด16421 ส.ค. 66
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ18018 ส.ค. 66
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์” “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครู ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์16318 ส.ค. 66
โรงเรียนขอขอบคุณ ทุนบริจาค จากคุณวิเชียร และคุณวนัสนันท์ เจริญศรี ร้านไทยเจริญการแว่น จำนวน 20 ทุน ทุนบริจาค จากคุณสหชวโรจน์ งามขำ จำนวน 1 ทุน และเงินดอกผลจากเงินฝากของโรงเรียน จำนวน 8 ทุน โดยดำเนินการมอบทุนการศึกษา16315 ส.ค. 66
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง14515 ส.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256619811 ส.ค. 66
วันแม่แห่งชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา17511 ส.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิด19711 ส.ค. 66
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม นิยมความซื่อสัตย์ พัฒนาตนให้สำนึกต่อหน้าที่มีวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด"1319 ส.ค. 66
ขอขอบคุณนายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี และพันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ให้การสนับสนุน วิทยากรในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ1589 ส.ค. 66
ถวายเทียนพรรษาที่วัดวังหม้อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน22125 ก.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ราย20124 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ระดับอนุบาล ประจำงบประมาณ 2566 ณ ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 20720 ก.ค. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 โครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดวังหม้อ18517 ก.ค. 66
การประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อให้สภานักเรียนดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน14412 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 21956 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 31486 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 12005 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ระดับชั้นอนุบาล 31765 ก.ค. 66
ลำดับที่ 61-80 | 4/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.36s. 0.75MB