เมนูหลัก

บุคลากร - บุคลากรฝ่ายอนุบาล

บุคลากรฝ่ายอนุบาล

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางวลัยพร ยกสงวน

  ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

  089-2170930

 • นางสาวกชนันท์ พุฒปัญญา

  ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

  065-4235096

 • นางสาวนิภาภรณ์ เพียรทาการ

  ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

  082-9315029

 • นางสาวกนกดาริน เส้นเถาว์

  ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

  081-3870516

 • นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว

  ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

  090-8913379

 • นางสาวพิมพกานต์ พรหมสินชัย

  ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

 • นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ

  ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

  085-70760900.32s. 0.50MB