เมนูหลัก

บุคลากร - บุคลากรฝ่ายอนุบาล

บุคลากรฝ่ายอนุบาล

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวกนกดาริน เส้นเถาว์

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 • นางสาวกชนันท์ พุฒปัญญา

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 • นางนิภาภรณ์ เพียรทำการ

  ตำแหน่ง ครู

 • นางสาวพิมพกานต์ พรหมสินชัย

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู0.14s. 0.25MB