เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

  089-8515265

 • นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล

  090-8913379

 • นางสาวพยอม เมฆอากาศ

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล

  097-9236743

 • นางสาวพรชนก ชุ่มอินถา

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล

  082-96468520.34s. 0.25MB