เมนูหลัก

ข่าวสาร

เข้าร่วมศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตภาคเหนือ ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ร่วมกับ นางประไพวรรณ ละอินทร์ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แชร์

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตภาคเหนือ ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ร่วมกับ นางประไพวรรณ ละอินทร์ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ มาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาภาพกิจกรรม


0.38s. 0.75MB