เมนูหลัก

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโรงเรียน

แชร์


ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๕๙๖๕๖๖ โทรสาร ๐๕๔ - ๕๙๖๕๖๖
E-mail : rongkwang_schoolkid@hotmail.com Website : https://www.atr.ac.th/
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัด แพร่ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ ถึงระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา


ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)

                โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๙๐หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่น  แก้ไขปัญหาในการเรียนนอกพื้นที่  และเทศบาลมีโอกาสดูแลเด็กด้อยโอกาส  เด็กยากจน เด็กพิการ  และเด็กขาดความอบอุ่นพิเศษ  ตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขต

                เทศบาลตำบลร้องกวางจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางโดยจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๓ – ๕ ปี) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

                ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี  จำนวน ๒ ห้องเรียน  จากนั้นในปีการศึกษาเดียวกัน  สภาเทศบาลตำบลร้องกวางได้เห็นชอบให้ปรับปรุงอาคารสภาตำบลทุ่งศรี (เดิม)  เป็นห้องเรียนและได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี  ออกมาอยู่ยังอาคารที่ปรับปรุงใหม่  โดยแบ่งออกเป็น ๒ ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน ๔๕ คน บริหารโดยนายนิทัศน์ กตัญญคุณานนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งแต่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐   ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

               ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น  ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรีจำนวน ๒ ห้องเรียน  และขออนุญาตใช้อาคารที่ประชุมหมู่บ้านของหมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งศรี  และได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนเพิ่มขึ้นที่อาคารสภาตำบลทุ่งศรี(เดิม) อีก ๑ ห้องเรียน

               ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๘ ห้องเรียน (ชั้นเดียว)  งบประมาณ ๕,๒๒๖,๘๐๐ บาท  บนเนื้อที่ ๓ไร่  โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลร้องกวาง  จัดซื้อ จำนวน ๙๖๐,๐๐ บาท  โดยทำพิธีลงเสาเอกอาคารเรียนโดย นายยุทธนา    สายสิงห์ทอง  ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๔๙ น.  ก่อสร้างเสร็จและทำบุญ เมื่อวันที่ ๒๙ตุลาคม ๒๕๕๑ และเปิดใช้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง  ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๓๖ คน  ผู้ช่วยครูจำนวน  ๕ คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กจำนวน ๑คน

               ปีการศึกษา ๒๕๕๒  มีนักเรียนจำนวน ๑๔๐ คน  ข้าราชการครู  จำนวน ๒ คน ผู้ช่วยครู จำนวน     ๔ คน  ผู้ดูแลเด็ก  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน   นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน   มีห้องเรียนจำนวน  ๗ ห้อง  ห้องธุรการ จำนวน  ๑  ห้อง  ห้องพยาบาลจำนวน  ๑  ห้อง  ทางโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่ม ๒ แปลงพื้นที่รวม ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา โดยใช้เงินของเทศบาลตำบลร้องกวางที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีจำนวน      ๑ ล้าน ๒ แสนบาท รวมโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา

               ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้ปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้เหลือเพียง ๔ ห้อง และจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ  โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๒๔  คน ข้าราชการครู จำนวน ๕ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๔ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน 

               ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้ก่อสร้างอาคารหอประชุมเพิ่ม ๑ หลัง และสระว่ายน้ำ  มีจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ  โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๕๑  คน ข้าราชการครู จำนวน ๕ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๓ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน 

               ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้ก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.  ๒/๒๘  เป็นอาคารเรียน  ๓  ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน  จำนวนเงิน   ๗,๒๘๔,๔๐๐.-  บาท, ก่อสร้างโครงหลังคาสระว่ายน้ำด้วยงบ ๙๗๘,๐๐๐ บาท และเปิดใช้บริการในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

               - นายสหชวโรจน์  งามขำ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2564      

               ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนจำนวน ๑๓๒  คน ข้าราชการครู จำนวน ๗คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๓ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน 

               ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนจำนวน ๑๙๖  คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๖ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๒ และเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching

               ปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีนักเรียนจำนวน ๒๓๐ คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๗ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๒ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching

               ปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีนักเรียนจำนวน ๒๖๕  คน ข้าราชการครู จำนวน ๙ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๙ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๒ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching  มีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร  ยุวสาสมาธิ ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่าย

               เทศบาลตำบลร้องกวางได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๔ ชั้น ๑๒  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง   จำนวน ๑ หลัง และอาคารโรงอาหารแบบ ๓๐๐  ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง

               เทศบาลตำบลร้องกวางได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คันสำหรับเป็นรถรับ – ส่งนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมีนักเรียนใช้บริการทั้งสิ้น  ๔๖  คน

               ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนจำนวน ๒๗๗  คน ข้าราชการครู จำนวน ๙ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๘ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๓ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching  มีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร  ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่าย

               ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีนักเรียนจำนวน ๒๗๘  คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๘ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๓ คน  คนขับรถ จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๓ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๕  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching  มีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่าย

              ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีนักเรียนจำนวน ๒๖๐  คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๐ คน ผู้ช่วยครู จำนวน    ๑๐ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๓ คน  คนขับรถ จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๒ – ๓ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching  มีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฎิบัติของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่าย

               ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีนักเรียนจำนวน ๒๖๓  คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๐ คน ผู้ช่วยครู จำนวน  ๑๐ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๓ คน  คนขับรถ จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๓ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร  ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่ายทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

               ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีนักเรียนจำนวน ๒๖๕  คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๐ คน ผู้ช่วยครู จำนวน  ๑๐ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๑ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๓ คน  คนขับรถ จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๓ โดยใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ บูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ ๒๕๖๑ โรงเรียนมีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร  ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่ายทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

                วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวรุ่งอรุณ วันวา ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

                วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอนิรุทธิ์ สมร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางถึงปัจจุบัน

                ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๒๗๖ คน พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๑๐ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๘ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๕ คน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน พนักงานธุรการ จำนวน ๑ คน แม่บ้าน จำนวน ๓ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน คนขับรถโรงเรียน จำนวน ๑ คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๑ คน ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน รวมทั้งหมดจำนวน ๓๒ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มีนักเรียนรวมทั้งหมด ๓๐๒ คน พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๑๐ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๘ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๖ คน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน พนักงานธุรการ จำนวน ๑ คน แม่บ้าน จำนวน ๓ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน คนขับรถโรงเรียน จำนวน๑ คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๒ คน ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน รวมทั้งหมดจำนวน ๓๕ คน

                คำสั่งเทศบาลตำบลร้องกวางที่ ๒๖๖/๒๕๖๖ เรื่องแก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานครูเทศบาลเมืองสวรรคโลก ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางวลัยพร ยกสงวน วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สอนระดับปฐมวัย

                โรงเรียนปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ดังนี้ “ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง บริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง มีสุข โดยวิถีทางแห่งปัญญา บนวิถีไทยแบบพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑”

                โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เปิดสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) บูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริ และรายวิชาเพิ่มเติม ๔ วิชา คือ ภาษาอังกฤษสื่อสาร, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์พื้นฐานและวิชาว่ายน้ำ

                โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ ห้องเรียน ดังนี้

                ๑. ห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (English Ability Program:EAP) สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ๔ วิชา (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, สุขศึกษา) ปัจจุบันเปิดสอนเป็นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๒)

                ๒. ห้องเรียนปกติระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

                โรงเรียนนำเอาหลักธรรม ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร มาปฎิบัติก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิ ครั้งละ ๕ นาที ก่อนเข้าชั้นเรียน ทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

                โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางทำหนังสือคำขอวัดขอบเขต สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ ผลการรังวัด ได้เนื้อที่เท่าเดิม รูปแผนที่คงเดิม มีการแก้ไขข้างเคียงและแก้ไขหมายเลขหลักเขตที่ดินเนื่องจากหลักเขตเก่าสูญหาย ช่างรังวัดได้ปักหลักเขตใหม่เรียบร้อย โรงเรียนมีพื้นที่ในปัจจุบันดังนี้

- โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๑๒๕ มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๐ งาน ๙๘ ตารางวา

- โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๐๕๖ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๐ งาน ๔๙ ตารางวา

- โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๑๑๕ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๐ งาน ๑๑ ตารางวา

รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา

 

https://8xbet162.com
https://8xbet.casa
https://8-xbet.com
https://8xbet.pics
https://www.8xscore.online
https://8xbet.quest
https://8xbet.top
https://pokerthai99.com
https://www.8xbet.yachts
https://www.8xbet.voyage
https://www.8xbet.tires
https://www.8xbet.schule
https://www.8xbet.rodeo
https://www.8xbet.beauty
https://www.aboweekly.com
https://www.awadhtours.com
https://www.badranedu.com
https://www.bigrockoffers.com
https://www.chiripashop.com
https://www.dubendi.com
https://www.free500poipet.com
https://www.glebsollogub.com
https://www.goldendeersim.com
https://www.helenoutdoors.com
https://www.hongdaojiayang.com
https://www.humorjeans.com
https://www.ieslacreueta.com
https://www.iyara999.com
https://www.karmenandkin.com
https://www.muchloveproducts.com
https://www.pulautidungbodas.com
https://www.surajuguetes.com
https://www.ventilarfan.com
https://www.vitrafixustam.com
https://www.wahmpreneur.com
https://www.webambalaj.com
https://www.zanzidietetique.com
https://www.klaastgh.com

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 10.32s. 2.25MB