เมนูหลัก

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับโรงเรียน

แชร์


ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๕๙๖๕๖๖ โทรสาร ๐๕๔ - ๕๙๖๕๖๖
E-mail : rongkwang_schoolkid@hotmail.com Website : https://www.atr.ac.th/
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัด แพร่ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ ถึงระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา


ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป)

                โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๙๐หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่น  แก้ไขปัญหาในการเรียนนอกพื้นที่  และเทศบาลมีโอกาสดูแลเด็กด้อยโอกาส  เด็กยากจน เด็กพิการ  และเด็กขาดความอบอุ่นพิเศษ  ตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขต

                เทศบาลตำบลร้องกวางจึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางโดยจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๓ – ๕ ปี) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

                ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี  จำนวน ๒ ห้องเรียน  จากนั้นในปีการศึกษาเดียวกัน  สภาเทศบาลตำบลร้องกวางได้เห็นชอบให้ปรับปรุงอาคารสภาตำบลทุ่งศรี (เดิม)  เป็นห้องเรียนและได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี  ออกมาอยู่ยังอาคารที่ปรับปรุงใหม่  โดยแบ่งออกเป็น ๒ ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน ๔๕ คน บริหารโดยนายนิทัศน์ กตัญญคุณานนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งแต่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐   ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

                ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น  ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรีจำนวน ๒ ห้องเรียน  และขออนุญาตใช้อาคารที่ประชุมหมู่บ้านของหมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งศรี  และได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนเพิ่มขึ้นที่อาคารสภาตำบลทุ่งศรี(เดิม) อีก ๑ ห้องเรียน

                ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๘ ห้องเรียน (ชั้นเดียว)  งบประมาณ ๕,๒๒๖,๘๐๐ บาท  บนเนื้อที่ ๓ไร่  โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลร้องกวาง  จัดซื้อ จำนวน ๙๖๐,๐๐ บาท  โดยทำพิธีลงเสาเอกอาคารเรียนโดย นายยุทธนา    สายสิงห์ทอง  ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๔๙ น.  ก่อสร้างเสร็จและทำบุญ เมื่อวันที่ ๒๙ตุลาคม ๒๕๕๑ และเปิดใช้อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง  ในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๓๖ คน  ผู้ช่วยครูจำนวน  ๕ คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กจำนวน ๑คน

                ปีการศึกษา ๒๕๕๒  มีนักเรียนจำนวน ๑๔๐ คน  ข้าราชการครู  จำนวน ๒ คน ผู้ช่วยครู จำนวน     ๔ คน  ผู้ดูแลเด็ก  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน   นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน   มีห้องเรียนจำนวน  ๗ ห้อง  ห้องธุรการ จำนวน  ๑  ห้อง  ห้องพยาบาลจำนวน  ๑  ห้อง  ทางโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่ม ๒ แปลงพื้นที่รวม ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา โดยใช้เงินของเทศบาลตำบลร้องกวางที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีจำนวน ๑ ล้าน ๒ แสนบาท รวมโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา

                 ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้ปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้เหลือเพียง ๔ ห้อง และจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ  โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๒๔  คน ข้าราชการครู จำนวน ๕ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๔ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน 

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้ก่อสร้างอาคารหอประชุมเพิ่ม ๑ หลัง และสระว่ายน้ำ  มีจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ  โดยมีนักเรียนจำนวน ๑๕๑  คน ข้าราชการครู จำนวน ๕ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๓ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน 

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้ก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.  ๒/๒๘  เป็นอาคารเรียน  ๓  ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน  จำนวนเงิน ๗,๒๘๔,๔๐๐.- บาท, ก่อสร้างโครงหลังคาสระว่ายน้ำด้วยงบ ๙๗๘,๐๐๐ บาท และเปิดใช้บริการในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

                 - นายสหชวโรจน์  งามขำ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔      

                ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนจำนวน ๑๓๒  คน ข้าราชการครู จำนวน ๗คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๓ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน 

                ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนจำนวน ๑๙๖  คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๖ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๒ และเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching

                ปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีนักเรียนจำนวน ๒๓๐ คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๗ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๒ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching

                ปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีนักเรียนจำนวน ๒๖๕  คน ข้าราชการครู จำนวน ๙ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๙ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๒ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching  มีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร  ยุวสาสมาธิ ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่าย

                เทศบาลตำบลร้องกวางได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๔ ชั้น ๑๒  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง   จำนวน ๑ หลัง และอาคารโรงอาหารแบบ ๓๐๐  ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง

                เทศบาลตำบลร้องกวางได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คันสำหรับเป็นรถรับ – ส่งนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมีนักเรียนใช้บริการทั้งสิ้น  ๔๖  คน

                ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนจำนวน ๒๗๗  คน ข้าราชการครู จำนวน ๙ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๘ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๓ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching  มีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร  ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่าย

                ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีนักเรียนจำนวน ๒๗๘  คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๘ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๓ คน  คนขับรถ จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๓ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๕  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching  มีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่าย

                ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีนักเรียนจำนวน ๒๖๐  คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๐ คน ผู้ช่วยครู จำนวน    ๑๐ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๓ คน  คนขับรถ จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๒ – ๓ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริและเปิดขยายชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ สอนโดยครูชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษใน ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขพลศึกษาและภาษาต่างประเทศแบบ Team  Teaching  มีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฎิบัติของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่าย

                ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีนักเรียนจำนวน ๒๖๓  คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๐ คน ผู้ช่วยครู จำนวน  ๑๐ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๒  คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๓ คน  คนขับรถ จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๓ โดยบูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร  ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่ายทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

                ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีนักเรียนจำนวน ๒๖๕  คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๐ คน ผู้ช่วยครู จำนวน  ๑๐ คน ครูจ้างเหมาชาวต่างชาติ  ๑ คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๓ คน  คนขับรถ จำนวน ๑ คน และยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจำนวน ๑ คน  จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑ – ๓ โดยใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ บูรณาการสอนแบบมอนเทสซอริ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนมีการนำเอาแนวทางการทำสมาธิเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร  ก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายโดยการนั่งสมาธิครั้งละ ๕ นาทีก่อนการเข้าเรียนภาคเช้าและบ่ายทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

                วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวรุ่งอรุณ วันวา ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

                วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอนิรุทธิ์ สมร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางถึงปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้

หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ระดับอนุบาล ๑-๓ เสริมทักษะเพิ่มเติมดังนี้

                ๑. บูรณาการการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี

                ๒. เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูชาวต่างชาติ

                ๓. เสริมทักษะภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร

                ๔. เสริมทักษะการว่ายน้ำ

หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน ๒ ห้องเรียนคือ

                ๑. ห้องเรียนปกติ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                ๒. ห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (English Ability Program : EAP) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (รุ่นที่ ๑) เรียนด้วยภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ จำนวน ๔ วิชาดังนี้

                ๑. วิชาคณิตศาสตร์

                ๒. วิชาวิทยาศาสตร์

                ๓. วิชาภาษาอังกฤษ

                ๔. วิชาสุขศึกษา

                โรงเรียนจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(English camp)โดยวิทยากรชาวต่างชาติ และประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนเลื่อนชั้นในปีการศึกษาใหม่ทุกคน

โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้กับห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษEAP ดังนี้

               - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูชาวต่างชาติ

               - วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

               - วิชาคอมพิวเตอร์ 

               - วิชาว่ายน้ำ

               โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้นำเอาหลักธรรม ๓ ประการคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาพัฒนาผู้เรียนโดยนำเอาแนวทางการทำสมาธิตามหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร มาปฏิบัติก่อนเข้าเรียนภาคเช้าและภาคบ่ายก่อนเข้าเรียน ทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาให้เด็กมี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นคนดี เก่งมีความสุข อยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป

               ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๒๗๖ คน พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๑๐ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๘ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๕ คน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน พนักงานธุรการ จำนวน ๑ คน แม่บ้าน จำนวน ๓ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน คนขับรถโรงเรียน จำนวน ๑ คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๑ คน ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน รวมทั้งหมดจำนวน ๓๒ คน

               ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มีนักเรียนรวมทั้งหมด ๓๐๒ คน พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๑๐ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๘ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๖ คน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน พนักงานธุรการ จำนวน ๑ คน แม่บ้าน จำนวน ๓ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน คนขับรถโรงเรียน จำนวน๑ คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๒ คน ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน รวมทั้งหมดจำนวน ๓๕ คน

               คำสั่งเทศบาลตำบลร้องกวางที่ ๒๖๖/๒๕๖๖ เรื่องแก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานครูเทศบาลเมืองสวรรคโลก ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางวลัยพร ยกสงวน วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สอนระดับปฐมวัย

            โรงเรียนปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ดังนี้ “ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง บริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง มีสุข โดยวิถีทางแห่งปัญญา บนวิถีไทยแบบพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑”

              โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางทำหนังสือคำขอวัดขอบเขต สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาร้องกวาง ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ ผลการรังวัด ได้เนื้อที่เท่าเดิม รูปแผนที่คงเดิม มีการแก้ไขข้างเคียงและแก้ไขหมายเลขหลักเขตที่ดินเนื่องจากหลักเขตเก่าสูญหาย ช่างรังวัดได้ปักหลักเขตใหม่เรียบร้อย โรงเรียนมีพื้นที่ในปัจจุบันดังนี้

              - โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๑๒๕ มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๐ งาน ๙๘ ตารางวา

              - โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๐๕๖ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๐ งาน ๔๙ ตารางวา

              - โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๑๑๕ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๐ งาน ๑๑ ตารางวา

                รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๕๘ ตารางวา

             ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มีนักเรียนรวมทั้งหมด ๓๔๓ คน พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๑๐ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๖ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๖ คน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ คน พนักงานธุรการ จำนวน ๑ คน แม่บ้าน จำนวน ๓ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน คนขับรถโรงเรียน จำนวน๑ คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๓ คน ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน รวมทั้งหมดจำนวน ๓๕ คน

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้คลิ๊กเพื่อเปิดหรือดาว์นโหลดเอกสาร
ไฟล์ที่ 10.28s. 2.00MB