เมนูหลัก

บุคลากร - บุคลากรฝ่ายประถม

บุคลากรฝ่ายประถม

 • นายอนิรุทธฺิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวเพชรไพลิน สร้อยเพชร

  ครูประจำชั้น ป.1/1

  096-9235396

 • นางสาวสุกานดา โคกคำ

  ครูประจำชั้น ป.1/2

 • Mr Warren B. Magatin

  ครูประจำชั้น ป.1/2

 • นางสาวดารารัตน์ พรหมมินทร์

  ครูประจำชั้น ป.2/1

  088-2265028

 • นางสาวจิรนันท์ ต๊ะวิกา

  ครูประจำชั้น ป.2/1

  088-2533388

 • นางสาวผกาวดี ใจวิถี

  ครูประจำชั้น ป.2/2

  097-1908027

 • Miss Anabel D. Gassil

  ครูประจำชั้น ป.2/2

 • นางสาวพยอม เมฆอากาศ

  ครูประจำชั้น ป.3/1

  097-9236743

 • นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น

  ครูประจำชั้น ป.3/2

  089-8515265

 • นางสาวดาราทิพย์ สุริยะ

  ครูประจำชั้น ป.4

  096-0340014

 • นางสาวกันติชา นันทะ

  ครูประจำชั้น ป.4

  083-3331209

 • นายณัฐฐา จิรัฐตการ

  ครูประจำชั้น ป.5

  087-1844505

 • นางสาวกันติชา แก่นทรัพย์

  ครูประจำชั้น ป.5

  065-4599538

 • นางสาวอณัญญา ทองอ่อน

  ครูประจำชั้น ป.6/1

  062-9545964

 • นางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง

  ครูประจำชั้น ป.6/2

  089-6355058

 • นายธนวัฒน์ จันทะวงศ์

  ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์

  095-6978193

 • นายธีรพงศ์ สายคำ

  ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

  091-7272371

 • นายรวีวิทย์ สอนธรรม

  ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

  063-3629691

 • นางสาวอมรรัตน์ นันทิยา

  ครูผู้สอนรายวิชาว่ายน้ำ0.46s. 0.50MB