เมนูหลัก

บุคลากร - บุคลากรฝ่ายประถม

บุคลากรฝ่ายประถม

 • นายอนิรุทธฺิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 • นางสาวอณัญญา ทองอ่อน

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 • นางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง

  ตำแหน่ง ครู

 • นางสาวเพชรไพลิน สร้อยเพชร

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 • นางสาวดารารัตน์ สายถิ่น

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 • นางสาวพยอม เมฆอากาศ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 • นายธนวัฒน์ จันทะวงศ์

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 • นางสาวดาราทิพย์ สุริยะ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 • นายณัฐฐา จิรัฐตการ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 • นางสาวกันติชา นันทะ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 • นายธีรพงศ์ สายคำ

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

 • นายณัฐดนัย แสงคำมา

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • Mr.Charisse Ann B.Baynosa

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาครูต่างชาติ

 • นางสาวจิรนันท์ ต๊ะวิกา

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายรวีวิทย์ สอนธรรม

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสาวกันติชา แก่นทรัพย์

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายธีรศักดิ์ ใจมา

  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ0.10s. 0.50MB