เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาลและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25665265 เม.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม5631 เม.ย. 66
โครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่อนาคต เพื่อจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแสดงผลงานนักเรียนในรอบปีการศึกษา 256524130 มี.ค. 66
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถประจำปีงบประมาณ 2566109116 มี.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สนามทดสอบ National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวมยอดของนักเรียนในความสามารถด้านภาษา (Literacy) และด้านคำนวณ (Numeracy)60816 มี.ค. 66
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (EAP) รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ ไร่ทอฝัน ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่22413 มี.ค. 66
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖20910 มี.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (กีฬา) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์9159 มี.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 4037 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง9373 มี.ค. 66
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัยอนุบาล 1-3 ณ ห้องทานตะวัน และห้องสร้อยสยาม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้อง ป.1/1 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป 9913 มี.ค. 66
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง15420 ก.พ. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 23218 ก.พ. 66
โรงเรียนเข้าร่วมงานและส่งชุดการแสดงของนักเรียน และนักเรียนป.4 - 6 เข้าร่วมในงาน 60 ปี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วิชาการก้าวหน้า วิชาชีพก้าวไกล เรียนรู้วิถีใหม่ พร้อมก้าวไปสู่สากล25817 ก.พ. 66
อบรมองค์ประกอบที่ 1 เรื่องกำหนดพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี16915 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบแข่งขันวิชาการ 17910 ก.พ. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่เข้าศึกษาดูงานทะเบียนวัดผล ประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ1797 ก.พ. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งหมด 77 คน มอบทุนการศึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 1877 ก.พ. 66
ขอขอบพระคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบครุภัณฑ์ให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์1743 ก.พ. 66
ผลการเข้าร่วมแข่งแข่งทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 256524525 ม.ค. 66
ลำดับที่ 101-120 | 6/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.75MB