เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริการงานวิชาการ

ฝ่ายบริการงานวิชาการ

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการประถม

  089-6355058

 • นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการอนุบาลและหัวหน้าสายชั้นอนุบาล

  090-8913379

 • นางสาวอณัญญา ทองอ่อน

  ครู (หัวหน้างานทะเบียน)

  062-9545964

 • นางสาวพยอม เมฆอากาศ

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา 1-3

  097-9236743

 • .......

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา 4-6

  .......

 • นางสาวกันติชา นันทะ

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  083-3331209

 • ......

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  .........0.42s. 0.50MB