เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริการงานวิชาการ

ฝ่ายบริการงานวิชาการ

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง

  ครู (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ)

  089-6355058

 • นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว

  ครู (หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล)

  090-8913379

 • นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น

  ครู (หัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษา)

  089-8515265

 • นางสาวอณัญญา ทองอ่อน

  ครู (หัวหน้างานทะเบียน)

  062-95459640.14s. 0.25MB