เมนูหลัก

บุคลากร - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นายอนิรุทธิ์ สมร

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ทต.ร้องกวาง

  095-6978608

 • นางสาวกนกดาริน เส้นเถาว์

  ครูชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

  081-3870516

 • นางสาวกชนันท์ พุฒปัญญา

  ครูชำนาญการ (งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน)

  065-4235096

 • นางสาวเพชรไพลิน สร้อยเพชร

  ผู้ช่วยครู (ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา)

  096-92353960.39s. 0.25MB