เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เข้าร่วมศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตภาคเหนือ ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ร่วมกับ นางประไพวรรณ ละอินทร์ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่10421 พ.ย. 66
งานผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ การแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้9721 พ.ย. 66
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.11216 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 311616 พ.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/256612912 พ.ย. 66
วันเปิดภาคเรียนใหม่ และมอบของรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 41281 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖20710 ต.ค. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายเอกรันดร์ กันทะชัยวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะ1815 ต.ค. 66
ขอแสดงความยินดีร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูนวพล ใจนนถี เนื่องจากย้ายที่ทำงาน2045 ต.ค. 66
การแข่งขันประกวดร้องเพลงในระดับชั้น ป.๑-๓ และระดับชั้น ป.๔-๖ ในสัปดาห์งานศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์3735 ต.ค. 66
การสัมมนาพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA "เรียนรู้ วPA สู่การปฎิบัติจริง"23126 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอแสดงความยินดีว่านักกีฬา ที่ได้รับรางวัลในกีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลสองเกมส์ ประจำปี 256636722 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบพระคุณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล21122 ก.ย. 66
ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาพลศึกษาและวิชาว่ายน้ำ 1 ตำแหน่ง (เงินเดือน 9,500 บาท) ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง49618 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณแม่หนูสิน วรรณ์วงค์ มารดาของคุณครูจารุวรรณ ชัยวิเศษ32016 ก.ย. 66
โครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาของชาติ21916 ก.ย. 66
โครงการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่ครู และปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น24216 ก.ย. 66
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ของคณะครู โดยเน้นการประเมินการสอนในห้องเรียนจริง คำนึงถึงสภาพการปฏิบัติงาน ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียน และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียน26416 ก.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน2168 ก.ย. 66
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2566 โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังฆ์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาระดับอำเภอร้องกวาง27828 ส.ค. 66
ลำดับที่ 41-60 | 3/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.34s. 0.75MB