เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 26518 ก.พ. 66
โรงเรียนเข้าร่วมงานและส่งชุดการแสดงของนักเรียน และนักเรียนป.4 - 6 เข้าร่วมในงาน 60 ปี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วิชาการก้าวหน้า วิชาชีพก้าวไกล เรียนรู้วิถีใหม่ พร้อมก้าวไปสู่สากล29317 ก.พ. 66
อบรมองค์ประกอบที่ 1 เรื่องกำหนดพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี19815 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบแข่งขันวิชาการ 21110 ก.พ. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่เข้าศึกษาดูงานทะเบียนวัดผล ประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ2307 ก.พ. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งหมด 77 คน มอบทุนการศึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 2187 ก.พ. 66
ขอขอบพระคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบครุภัณฑ์ให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์2023 ก.พ. 66
ผลการเข้าร่วมแข่งแข่งทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 256529125 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ที่มอบป้ายไวนิลปรากฏการณ์ดาราศาสตร์27424 ม.ค. 66
กิจกรรมวันตรุษจีน28623 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณทางธนาคารออมสินที่มอบกระปุกออมสินให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256628217 ม.ค. 66
เข้าร่วมพิธีวันครู ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา26916 ม.ค. 66
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566220514 ม.ค. 66
ฝึกอบรมหัวข้อ “การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ” และอบรมหัวข้อ “การบรรยายธรรม” ประจำปี 256626913 ม.ค. 66
คุณจารี อินประชา คุณตติยา หมื่นโอ้ง และคณะ ได้มอบขนม และน้ำผลไม้ ให้กับเด็กนักเรียนและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง27413 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖18245 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ คุณวิภาพร มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ยากจน และนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์2323 ม.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป3531 ม.ค. 66
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 256526829 ธ.ค. 65
กิจกรรม ENGLISH FUN DAY ประจำปีการศกษา 256523923 ธ.ค. 65
ลำดับที่ 121-140 | 7/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.29s. 0.50MB