เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
การสัมมนาพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA "เรียนรู้ วPA สู่การปฎิบัติจริง" 11626 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอแสดงความยินดีว่านักกีฬา ที่ได้รับรางวัลในกีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลสองเกมส์ ประจำปี 256625722 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบพระคุณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล10222 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณแม่หนูสิน วรรณ์วงค์ มารดาของคุณครูจารุวรรณ ชัยวิเศษ22316 ก.ย. 66
โครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาของชาติ13716 ก.ย. 66
โครงการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่ครู และปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น11516 ก.ย. 66
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ของคณะครู โดยเน้นการประเมินการสอนในห้องเรียนจริง คำนึงถึงสภาพการปฏิบัติงาน ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียน และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียน18116 ก.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน1268 ก.ย. 66
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2566 โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังฆ์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาระดับอำเภอร้องกวาง17228 ส.ค. 66
ค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนชั้น ป.4-6 และวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนชั้น ป.1-3 ณ วัดป่าวัฒนาราม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม8328 ส.ค. 66
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิด6121 ส.ค. 66
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ8118 ส.ค. 66
โรงเรียนขอขอบคุณ ทุนบริจาค จากคุณวิเชียร และคุณวนัสนันท์ เจริญศรี ร้านไทยเจริญการแว่น จำนวน 20 ทุน ทุนบริจาค จากคุณสหชวโรจน์ งามขำ จำนวน 1 ทุน และเงินดอกผลจากเงินฝากของโรงเรียน จำนวน 8 ทุน โดยดำเนินการมอบทุนการศึกษา9415 ส.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.25669411 ส.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิด8311 ส.ค. 66
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม นิยมความซื่อสัตย์ พัฒนาตนให้สำนึกต่อหน้าที่มีวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด"459 ส.ค. 66
ขอขอบคุณนายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี และพันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขานุการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ให้การสนับสนุน วิทยากรในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ689 ส.ค. 66
ถวายเทียนพรรษาที่วัดวังหม้อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน12325 ก.ค. 66
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ราย10624 ก.ค. 66
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนรู้สู่โลกกว้าง) ระดับอนุบาล ประจำงบประมาณ 2566 ณ ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 13220 ก.ค. 66
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB