เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง54922 ม.ค. 65
เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย15320 ม.ค. 65
กิจกรรมนั่งสมาธิ หลักสูตรหลวงพ่อวิริยังค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง130718 ม.ค. 65
ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลร้องกวาง ที่ได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนทุกคน12518 ม.ค. 65
กิจกรรมเพิ่มทักษะว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง103718 ม.ค. 65
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับปีการศึกษา 256524817 ม.ค. 65
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 แข่งขัน A-MATH QUEST Online รุ่นนักเรียน โดยมีคุณครูกันติชา นันทะ คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา คุณครูธนวัฒน์ จันทะวงศ์ และคณะครูทุกท่าน คอยสนับสนุนและควบคุมการฝึกซ้อม53411 ม.ค. 65
การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในรูปแบบ (On-Site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป1278 ม.ค. 65
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และท่านปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25655605 ม.ค. 65
งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site1344 ม.ค. 65
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม English Fun Day เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาเจตคติที่ดีในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเข้าฐานกิจกรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-1913930 ธ.ค. 64
คุณครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้แก่ 1.นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ 2.นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น 3.นางสาวน้ำเพรช สุติราช เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา46923 ธ.ค. 64
กิจกรรม สลัด ผัก-ผลไม้ ชั้นอนุบาล 1 โดยมี คุณครูนิภาภรณ์ เพียรทำการ และ คุณครูวชิรญาณ์ กาวงค์ คอยให้คำชี้แนะ48521 ธ.ค. 64
กิจกรรมผลไม้อร่อย อนุบาล 2 โดยมี คุณครูกชนันท์ พุฒปัญญา และ คุณครูกนกดาริน เส้นเถาว์ ดูแลอย่างใกล้ชิด49421 ธ.ค. 64
ครูกันติชา นันทะ ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ครูธีรพงศ์ สายคำ ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครย13521 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ48817 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 โดย คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา นักเรียนศึกษาเรื่อง การปลูกและการดูแลพืชผักสวนครัว17815 ธ.ค. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมฟุตบอล โดยคุณครูธีรศักดิ์ ใจมา คอยควบคุมดูแล48715 ธ.ค. 64
สังเกตการสอน ชั้นอนุบาล 3 กิจกรรม อ่านแบบฝึกหัด มีการเปลี่ยนสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน โดยมีคุณครูจารุวรรณ ชัยวิเศษและ คุณครูวันวิวา หล่ายแก้ว คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด13213 ธ.ค. 64
เช้าวันนี้ คุณครูจีราวรรณ บัวอิ่น และคณะครู ได้ให้ความรู้และเน้นย้ำนักเรียน ในเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน1049 ธ.ค. 64
ลำดับที่ 161-180 | 9/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB