เมนูหลัก

ข่าวสาร

การสัมมนาพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA "เรียนรู้ วPA สู่การปฎิบัติจริง"

แชร์

วันที่ 23-24 กันยายน 2566

การสัมมนาพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA "เรียนรู้ วPA สู่การปฎิบัติจริง" โดยหัวหน้า ธิติวัฒน์ สงข์ทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรและคณะ ณ ห้องประชุม อาคารลือเกียรติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน แพร่ภาพกิจกรรม


0.20s. 0.50MB