เมนูหลัก

ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (EAP) รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ ไร่ทอฝัน ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

แชร์

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (EAP) รุ่นที่ 1

นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง มอบหมายให้นายอัศวิน วรรณจรรยา  รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (EAP) รุ่นที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ ไร่ทอฝัน ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออกในสถานการณ์จริง โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมกลุ่มและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษภาพกิจกรรม


0.29s. 0.50MB