เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมนั่งสมาธิ หลักสูตรหลวงพ่อวิริยังค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง139418 ม.ค. 65
ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลร้องกวาง ที่ได้มาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนทุกคน14418 ม.ค. 65
กิจกรรมเพิ่มทักษะว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง108418 ม.ค. 65
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับปีการศึกษา 256526717 ม.ค. 65
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 แข่งขัน A-MATH QUEST Online รุ่นนักเรียน โดยมีคุณครูกันติชา นันทะ คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา คุณครูธนวัฒน์ จันทะวงศ์ และคณะครูทุกท่าน คอยสนับสนุนและควบคุมการฝึกซ้อม58611 ม.ค. 65
การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในรูปแบบ (On-Site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป1438 ม.ค. 65
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และท่านปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25656025 ม.ค. 65
งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site1544 ม.ค. 65
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม English Fun Day เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาเจตคติที่ดีในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเข้าฐานกิจกรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-1915630 ธ.ค. 64
คุณครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้แก่ 1.นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ 2.นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น 3.นางสาวน้ำเพรช สุติราช เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา51123 ธ.ค. 64
กิจกรรม สลัด ผัก-ผลไม้ ชั้นอนุบาล 1 โดยมี คุณครูนิภาภรณ์ เพียรทำการ และ คุณครูวชิรญาณ์ กาวงค์ คอยให้คำชี้แนะ55621 ธ.ค. 64
กิจกรรมผลไม้อร่อย อนุบาล 2 โดยมี คุณครูกชนันท์ พุฒปัญญา และ คุณครูกนกดาริน เส้นเถาว์ ดูแลอย่างใกล้ชิด55221 ธ.ค. 64
ครูกันติชา นันทะ ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ครูธีรพงศ์ สายคำ ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครย15521 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ53517 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 โดย คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา นักเรียนศึกษาเรื่อง การปลูกและการดูแลพืชผักสวนครัว19915 ธ.ค. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมฟุตบอล โดยคุณครูธีรศักดิ์ ใจมา คอยควบคุมดูแล53115 ธ.ค. 64
สังเกตการสอน ชั้นอนุบาล 3 กิจกรรม อ่านแบบฝึกหัด มีการเปลี่ยนสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน โดยมีคุณครูจารุวรรณ ชัยวิเศษและ คุณครูวันวิวา หล่ายแก้ว คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด15413 ธ.ค. 64
เช้าวันนี้ คุณครูจีราวรรณ บัวอิ่น และคณะครู ได้ให้ความรู้และเน้นย้ำนักเรียน ในเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน1239 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดย คุณครูธิดารัตน์​ ยอดสอน นักเรียนศึกษาเรื่อง คำสั่งจัดการเงื่อนไข​ (Conditional Statement)​1608 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โดย คุณครูดาราทิพย์ สุริยะ นักเรียนศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การใช้สื่อการสอน Popup 1418 ธ.ค. 64
ลำดับที่ 201-220 | 11/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB