เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ60417 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 โดย คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา นักเรียนศึกษาเรื่อง การปลูกและการดูแลพืชผักสวนครัว26215 ธ.ค. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมฟุตบอล โดยคุณครูธีรศักดิ์ ใจมา คอยควบคุมดูแล56915 ธ.ค. 64
สังเกตการสอน ชั้นอนุบาล 3 กิจกรรม อ่านแบบฝึกหัด มีการเปลี่ยนสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน โดยมีคุณครูจารุวรรณ ชัยวิเศษและ คุณครูวันวิวา หล่ายแก้ว คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด22113 ธ.ค. 64
เช้าวันนี้ คุณครูจีราวรรณ บัวอิ่น และคณะครู ได้ให้ความรู้และเน้นย้ำนักเรียน ในเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน1819 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดย คุณครูธิดารัตน์​ ยอดสอน นักเรียนศึกษาเรื่อง คำสั่งจัดการเงื่อนไข​ (Conditional Statement)​2248 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โดย คุณครูดาราทิพย์ สุริยะ นักเรียนศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การใช้สื่อการสอน Popup 2028 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณครูเพชรไพลิน สร้อยเพชร นักเรียนศึกษาเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กง2118 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 โดย คุณครูอณัญญา ทองอ่อน นักเรียนศึกษาเรื่อง คำควบกล้ำ2357 ธ.ค. 64
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเกียรติคุณ3177 ธ.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ุ61882 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 ครูผู้สอน นายธีรพงศ์ สายคำ ครูบอย สอนเรื่องของ ลมบกลมทะเล และการเกิดมรสุมตะวันวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้2012 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 โดย คุณครูปฐมาวดี ท้ศป้อง นักเรียนศึกษาเรื่อง Yummy food เรื่อง How to make sandwich ? การใช้คำเพื่อบอกขั้นตอน : First, Next, Then, Finally2061 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 โดย คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา นักเรียนศึกษาเรื่อง การเพาะเมล็ดพืช2051 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาดนตรี ชั้น ป.4/1 โดย คุณครูธนวัฒน์ จันทะวงศ์ นักเรียนศึกษาเรื่อง การอ่านโน้ตและฝึกปฏิบัติ เพลงมาร์ช อทร2041 ธ.ค. 64
กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ 256520230 พ.ย. 64
โรงเรียนดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1 เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนานักเรียน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลาง สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ19325 พ.ย. 64
คณะตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง (รปภ.)24024 พ.ย. 64
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางพร้อมด้วยนายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ประชุมร่วมกับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองการศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ระเบียบการทำงาน และนโยบายจัดการศึกษา22922 พ.ย. 64
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม วันลอยกระทง โดยให้นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทง เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย23219 พ.ย. 64
ลำดับที่ 281-300 | 15/17 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.75MB