เมนูหลัก

ข่าวสาร - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรม สลัด ผัก-ผลไม้ ชั้นอนุบาล 1 โดยมี คุณครูนิภาภรณ์ เพียรทำการ และ คุณครูวชิรญาณ์ กาวงค์ คอยให้คำชี้แนะ59921 ธ.ค. 64
กิจกรรมผลไม้อร่อย อนุบาล 2 โดยมี คุณครูกชนันท์ พุฒปัญญา และ คุณครูกนกดาริน เส้นเถาว์ ดูแลอย่างใกล้ชิด58921 ธ.ค. 64
ครูกันติชา นันทะ ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ครูธีรพงศ์ สายคำ ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครย19121 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ57117 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 โดย คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา นักเรียนศึกษาเรื่อง การปลูกและการดูแลพืชผักสวนครัว23415 ธ.ค. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมฟุตบอล โดยคุณครูธีรศักดิ์ ใจมา คอยควบคุมดูแล55215 ธ.ค. 64
สังเกตการสอน ชั้นอนุบาล 3 กิจกรรม อ่านแบบฝึกหัด มีการเปลี่ยนสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน โดยมีคุณครูจารุวรรณ ชัยวิเศษและ คุณครูวันวิวา หล่ายแก้ว คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด19113 ธ.ค. 64
เช้าวันนี้ คุณครูจีราวรรณ บัวอิ่น และคณะครู ได้ให้ความรู้และเน้นย้ำนักเรียน ในเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน1579 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดย คุณครูธิดารัตน์​ ยอดสอน นักเรียนศึกษาเรื่อง คำสั่งจัดการเงื่อนไข​ (Conditional Statement)​1968 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โดย คุณครูดาราทิพย์ สุริยะ นักเรียนศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การใช้สื่อการสอน Popup 1768 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณครูเพชรไพลิน สร้อยเพชร นักเรียนศึกษาเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กง1818 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 โดย คุณครูอณัญญา ทองอ่อน นักเรียนศึกษาเรื่อง คำควบกล้ำ1907 ธ.ค. 64
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเกียรติคุณ2837 ธ.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ุ61602 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 ครูผู้สอน นายธีรพงศ์ สายคำ ครูบอย สอนเรื่องของ ลมบกลมทะเล และการเกิดมรสุมตะวันวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้1702 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 โดย คุณครูปฐมาวดี ท้ศป้อง นักเรียนศึกษาเรื่อง Yummy food เรื่อง How to make sandwich ? การใช้คำเพื่อบอกขั้นตอน : First, Next, Then, Finally1781 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 โดย คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา นักเรียนศึกษาเรื่อง การเพาะเมล็ดพืช1761 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาดนตรี ชั้น ป.4/1 โดย คุณครูธนวัฒน์ จันทะวงศ์ นักเรียนศึกษาเรื่อง การอ่านโน้ตและฝึกปฏิบัติ เพลงมาร์ช อทร1711 ธ.ค. 64
กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ 256517130 พ.ย. 64
โรงเรียนดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1 เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนานักเรียน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลาง สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ16425 พ.ย. 64
ลำดับที่ 261-280 | 14/16 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.75MB