เมนูหลัก

ข่าวสาร

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง มีทั้งหมด 4 แห่งดังนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้องเข็ม ,บ้านร้องกวาง ,บ้านผาราง และบ้านวังหม้อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

แชร์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการอนุบาลและครูแนะแนวลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง มีทั้งหมด 4 แห่งดังนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้องเข็ม ,บ้านร้องกวาง ,บ้านผาราง และบ้านวังหม้อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับบุตรหลานที่อยู่ในชุมชนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอยู่ใกล้บ้าน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ต่อไปภาพกิจกรรม


0.14s. 0.50MB