เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรม อทร.มินิมาร์ทของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์

"กิจกรรม อทร.มินิมาร์ท"

กิจกรรม อทร.มินิมาร์ทของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์  ใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง รู้จักพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ซื้อสินค้าที่ถูกและคุณภาพดีภาพกิจกรรม


0.38s. 0.50MB