เมนูหลัก

ข่าวสาร

นางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นประธานสนามสอบ การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565

แชร์

นางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นประธานสนามสอบ นางสาวพยอม เมฆกาศ นายธนวัฒน์ จันทะวงศ์ และนางสาวจิรนันท์ ต๊ะวิกา กรรมการคุมสอบตรวจให้คะแนน และบันทึกคะแนน การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.29s. 0.00MB