เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้เข้าร่วมประกวด การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เข้ารอบระดับประเทศ)1277 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา1234 เม.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง ได้ดำเนินการสอบปลายภาค นักเรียนระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน9217 มี.ค. 65
นายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้การต้อนรับนางสาวเรียนนภา โกสิน และคณะทำงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ10616 มี.ค. 65
นางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นประธานสนามสอบ การทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 256510116 มี.ค. 65
อัพเดทเรื่องการรับสมัครนักเรียน1017 มี.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำนักเรียน ชั้น ป.4 และ ป.5 ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 ณ โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้องกวาง ที่บริการในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย11418 ก.พ. 65
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง น้องๆหนูๆรอทุกท่านอยู่ที่โรงเรียน14429 ม.ค. 65
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับปีการศึกษา 256524817 ม.ค. 65
การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในรูปแบบ (On-Site) ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป1278 ม.ค. 65
งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site1344 ม.ค. 65
คุณครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้แก่ 1.นางจารุวรรณ ชัยวิเศษ 2.นางสาวจีราวรรณ บัวอิ่น 3.นางสาวน้ำเพรช สุติราช เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา46923 ธ.ค. 64
กิจกรรม สลัด ผัก-ผลไม้ ชั้นอนุบาล 1 โดยมี คุณครูนิภาภรณ์ เพียรทำการ และ คุณครูวชิรญาณ์ กาวงค์ คอยให้คำชี้แนะ48521 ธ.ค. 64
กิจกรรมผลไม้อร่อย อนุบาล 2 โดยมี คุณครูกชนันท์ พุฒปัญญา และ คุณครูกนกดาริน เส้นเถาว์ ดูแลอย่างใกล้ชิด49421 ธ.ค. 64
ครูกันติชา นันทะ ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ครูธีรพงศ์ สายคำ ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครย13521 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 โดย คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา นักเรียนศึกษาเรื่อง การปลูกและการดูแลพืชผักสวนครัว17815 ธ.ค. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมฟุตบอล โดยคุณครูธีรศักดิ์ ใจมา คอยควบคุมดูแล48715 ธ.ค. 64
สังเกตการสอน ชั้นอนุบาล 3 กิจกรรม อ่านแบบฝึกหัด มีการเปลี่ยนสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน โดยมีคุณครูจารุวรรณ ชัยวิเศษและ คุณครูวันวิวา หล่ายแก้ว คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด13213 ธ.ค. 64
เช้าวันนี้ คุณครูจีราวรรณ บัวอิ่น และคณะครู ได้ให้ความรู้และเน้นย้ำนักเรียน ในเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอน1049 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดย คุณครูธิดารัตน์​ ยอดสอน นักเรียนศึกษาเรื่อง คำสั่งจัดการเงื่อนไข​ (Conditional Statement)​1378 ธ.ค. 64
ลำดับที่ 101-120 | 6/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB