เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัยอนุบาล 1-3 ณ ห้องทานตะวัน และห้องสร้อยสยาม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้อง ป.1/1 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป 10113 มี.ค. 66
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง18220 ก.พ. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 26518 ก.พ. 66
โรงเรียนเข้าร่วมงานและส่งชุดการแสดงของนักเรียน และนักเรียนป.4 - 6 เข้าร่วมในงาน 60 ปี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วิชาการก้าวหน้า วิชาชีพก้าวไกล เรียนรู้วิถีใหม่ พร้อมก้าวไปสู่สากล29317 ก.พ. 66
อบรมองค์ประกอบที่ 1 เรื่องกำหนดพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี19815 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบแข่งขันวิชาการ 21110 ก.พ. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่เข้าศึกษาดูงานทะเบียนวัดผล ประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ2307 ก.พ. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งหมด 77 คน มอบทุนการศึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 2187 ก.พ. 66
ขอขอบพระคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบครุภัณฑ์ให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์2023 ก.พ. 66
ผลการเข้าร่วมแข่งแข่งทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 256529125 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ที่มอบป้ายไวนิลปรากฏการณ์ดาราศาสตร์27424 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณทางธนาคารออมสินที่มอบกระปุกออมสินให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256628217 ม.ค. 66
เข้าร่วมพิธีวันครู ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา26916 ม.ค. 66
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566220514 ม.ค. 66
คุณจารี อินประชา คุณตติยา หมื่นโอ้ง และคณะ ได้มอบขนม และน้ำผลไม้ ให้กับเด็กนักเรียนและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง27413 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖18245 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ คุณวิภาพร มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ยากจน และนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์2323 ม.ค. 66
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 256526829 ธ.ค. 65
กิจกรรม ENGLISH FUN DAY ประจำปีการศกษา 256523923 ธ.ค. 65
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง มีทั้งหมด 4 แห่งดังนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้องเข็ม ,บ้านร้องกวาง ,บ้านผาราง และบ้านวังหม้อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง18625 พ.ย. 65
ลำดับที่ 101-120 | 6/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 0.50MB