เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 7518 ก.พ. 66
โรงเรียนเข้าร่วมงานและส่งชุดการแสดงของนักเรียน และนักเรียนป.4 - 6 เข้าร่วมในงาน 60 ปี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วิชาการก้าวหน้า วิชาชีพก้าวไกล เรียนรู้วิถีใหม่ พร้อมก้าวไปสู่สากล11017 ก.พ. 66
อบรมองค์ประกอบที่ 1 เรื่องกำหนดพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี6915 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบแข่งขันวิชาการ 7010 ก.พ. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่เข้าศึกษาดูงานทะเบียนวัดผล ประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ627 ก.พ. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุน มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งหมด 77 คน มอบทุนการศึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 567 ก.พ. 66
ขอขอบพระคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบครุภัณฑ์ให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์573 ก.พ. 66
ผลการเข้าร่วมแข่งแข่งทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 256512725 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ที่มอบป้ายไวนิลปรากฏการณ์ดาราศาสตร์13724 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอขอบพระคุณทางธนาคารออมสินที่มอบกระปุกออมสินให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256613417 ม.ค. 66
เข้าร่วมพิธีวันครู ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา13016 ม.ค. 66
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566202514 ม.ค. 66
คุณจารี อินประชา คุณตติยา หมื่นโอ้ง และคณะ ได้มอบขนม และน้ำผลไม้ ให้กับเด็กนักเรียนและคณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง13713 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖16115 ม.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ คุณวิภาพร มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ยากจน และนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์1123 ม.ค. 66
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 256513629 ธ.ค. 65
กิจกรรม ENGLISH FUN DAY ประจำปีการศกษา 25659723 ธ.ค. 65
ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง มีทั้งหมด 4 แห่งดังนี้คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร้องเข็ม ,บ้านร้องกวาง ,บ้านผาราง และบ้านวังหม้อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล 1 ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง8025 พ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองนักเรียน(ประชุมผู้ปกครอง) ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลร้องกวาง นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม มาเป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 220114 พ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้นำตัวแทนนักเรียน ร่วมงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ฝายน้ำล้นบ้านวังโป่ง1288 พ.ย. 65
ลำดับที่ 21-40 | 2/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB