เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
สังเกตการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โดย คุณครูดาราทิพย์ สุริยะ นักเรียนศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การใช้สื่อการสอน Popup 1238 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย คุณครูเพชรไพลิน สร้อยเพชร นักเรียนศึกษาเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กง1268 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 โดย คุณครูอณัญญา ทองอ่อน นักเรียนศึกษาเรื่อง คำควบกล้ำ1257 ธ.ค. 64
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเกียรติคุณ2127 ธ.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ุ61102 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 ครูผู้สอน นายธีรพงศ์ สายคำ ครูบอย สอนเรื่องของ ลมบกลมทะเล และการเกิดมรสุมตะวันวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้1182 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 โดย คุณครูปฐมาวดี ท้ศป้อง นักเรียนศึกษาเรื่อง Yummy food เรื่อง How to make sandwich ? การใช้คำเพื่อบอกขั้นตอน : First, Next, Then, Finally1241 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.3 โดย คุณครูจิรนันท์ ต๊ะวิกา นักเรียนศึกษาเรื่อง การเพาะเมล็ดพืช1261 ธ.ค. 64
สังเกตการสอนวิชาดนตรี ชั้น ป.4/1 โดย คุณครูธนวัฒน์ จันทะวงศ์ นักเรียนศึกษาเรื่อง การอ่านโน้ตและฝึกปฏิบัติ เพลงมาร์ช อทร1201 ธ.ค. 64
โรงเรียนดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1 เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนานักเรียน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลาง สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ11225 พ.ย. 64
คณะตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง (รปภ.)16124 พ.ย. 64
นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางพร้อมด้วยนายอัศวิน วรรณจรรยา รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ประชุมร่วมกับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองการศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ระเบียบการทำงาน และนโยบายจัดการศึกษา14822 พ.ย. 64
กองการศึกษา ประชุมหารือและติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ...ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดเรียนแบบ on-site ตามหลักสูตรสถานศึกษาฯไม่มีครูบุคลากรของโรงเรียนหรือนักเรียนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 1912218 พ.ย. 64
โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 256514418 พ.ย. 64
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่หนึ่ง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ติดตาม ดูแล การฉีควัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์13812 พ.ย. 64
เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25641531 พ.ย. 64
การประชุมผู้แทนภาคี4ฝ่าย​ เพื่อพิจารณา​แผนดำเนินการเปิดภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​2564​ ภายใต้สถานการณ์​โรคโควิด-19​14525 ต.ค. 64
การเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-site)16716 ก.ค. 64
การขยายเวลางดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ที่โรงเรียน14312 ก.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 21-25 มิถุนายน 256416321 มิ.ย. 64
ลำดับที่ 121-140 | 7/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB