เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์มาลี มังกร และนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพช่างตัดผมจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่มาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.625214 มิ.ย. 66
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 25662378 มิ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1-31725829 พ.ค. 66
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติในสถานศึกษา25426 พ.ค. 66
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย จังหวัดแพร่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่19525 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้กำลังใจคุณครูดารารัตน์ พรหมมินทร์ ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านขอให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก17719 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 21919 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกัน Big Cleaning ก่อนเปิดภาคเรียน18219 พ.ค. 66
การเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25661918 พ.ค. 66
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning การวัดผลประเมินผล ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)1614 พ.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้ต้อนรับครูใหม่สู่รั้วน้ำเงิน - ขาวด้วยความยินดียิ่ง2182 พ.ค. 66
8xbet ดาวน์โหลด เกมสล็อตมือถือ โบนัส10018419 เม.ย. 66
ผลการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาลและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25665455 เม.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม5901 เม.ย. 66
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยให้รู้จักการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถประจำปีงบประมาณ 2566110316 มี.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สนามทดสอบ National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวมยอดของนักเรียนในความสามารถด้านภาษา (Literacy) และด้านคำนวณ (Numeracy)62316 มี.ค. 66
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖23010 มี.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (กีฬา) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์9549 มี.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 4197 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง ปฏิทินวิชาการ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง9593 มี.ค. 66
ลำดับที่ 81-100 | 5/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.27s. 0.50MB