เมนูหลัก

ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้ออ่านวันที่
เข้าร่วมศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตภาคเหนือ ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ร่วมกับ นางประไพวรรณ ละอินทร์ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่13221 พ.ย. 66
งานผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ การแสดง ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัยล้านนา นกกิงกะหร่า ก้าโต ผีลู เชิดชูวัฒนธรรมเมืองแป้13421 พ.ย. 66
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.15016 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 316816 พ.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/256617912 พ.ย. 66
วันเปิดภาคเรียนใหม่ และมอบของรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 41671 พ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖25010 ต.ค. 66
นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายเอกรันดร์ กันทะชัยวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะ2125 ต.ค. 66
ขอแสดงความยินดีร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูนวพล ใจนนถี เนื่องจากย้ายที่ทำงาน2485 ต.ค. 66
การสัมมนาพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA "เรียนรู้ วPA สู่การปฎิบัติจริง"26026 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอแสดงความยินดีว่านักกีฬา ที่ได้รับรางวัลในกีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลสองเกมส์ ประจำปี 256639622 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบพระคุณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล23722 ก.ย. 66
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณแม่หนูสิน วรรณ์วงค์ มารดาของคุณครูจารุวรรณ ชัยวิเศษ37316 ก.ย. 66
โครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาของชาติ24116 ก.ย. 66
โครงการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่ครู และปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น28816 ก.ย. 66
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ของคณะครู โดยเน้นการประเมินการสอนในห้องเรียนจริง คำนึงถึงสภาพการปฏิบัติงาน ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียน และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียน30516 ก.ย. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน2368 ก.ย. 66
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2566 โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังฆ์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาระดับอำเภอร้องกวาง31528 ส.ค. 66
ค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนชั้น ป.4-6 และวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของนักเรียนชั้น ป.1-3 ณ วัดป่าวัฒนาราม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม23528 ส.ค. 66
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิด20321 ส.ค. 66
ลำดับที่ 41-60 | 3/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.47s. 0.50MB