เมนูหลัก

ข่าวสาร

ขอขอบพระคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบครุภัณฑ์ให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ขอขอบพระคุณ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเจ้าหน้าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบครุภัณฑ์ให้กับทางโรงเรียนดังนี้ ชุดไมค์ประธานแบบดิจิตอล ยี่ห้อ DJS ไร้สาย 1 ตัว, ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล ยี่ห้อ DJS ไร้สาย 19 ตัว, เครื่องควบคุมชุดไมค์ 1 ชุด, POWER MIXER 1 ตัว ให้กับทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้ใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไปภาพกิจกรรม


0.43s. 0.50MB