เมนูหลัก

ข่าวสาร

เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสองเกมส์ ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2565

แชร์

วันที่ 15 สิงหาคม – 6 กันยายน  พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง นำโดยนายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียน เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสองเกมส์ ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยภาพกิจกรรม


0.15s. 0.50MB