เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้ (หน่วยประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่ จ.แพร่)

แชร์

วันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้ (หน่วยประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่ จ.แพร่) โดย..นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  นอแสงศรี อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยาและวิชาพฤษศาสตร์ ที่ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดังนี้ การสำรวจพรรณไม้, การเก็บตัวอย่างพรรณไม้, การทำแห้งพรรณไม้, การวาดภาพตัวอย่างพรรณไม้ภาพกิจกรรม


0.13s. 0.50MB