เมนูหลัก

ข่าวสาร

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564

แชร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ขอขอบคุณ นางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประเมินในครั้งนี้ ทางโรงเรียนจะนำแนวทางและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาของชาติ และการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารประสิทธิ์ศาสตร์ (อาคาร2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.30s. 0.75MB