เมนูหลัก

ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้เข้าร่วมประกวด การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เข้ารอบระดับประเทศ)

แชร์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้เข้าร่วมประกวด
การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน
(ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๖)
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม

ผลการประกวดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เข้ารอบระดับประเทศ) ด้วยคะแนน 244 คะแนน

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดดังรายชื่อต่อไปนี้ (ทีมที่ 2)
1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดาวหาญ ป.5/1
2.เด็กหญิงชนกนันท์ ตันแก้ว ป.5/1
3.เด็กหญิงสุพิชญา เงินมั่นคง ป.5/2
4.เด็กหญิงณัฐริกา ทาขาว ป.5/2
5.เด็กหญิงกนกภรณ์ ตะไมล์ ป.5/2

 

มีครูผู้ฝึกซ้อมดังนี้
1.นางสาวดารารัตน์ สายถิ่น (ครูตู่)
2.นางสาวดาราทิพย์ สุริยะ (ครูน้ำ)

 

อำนวยการโดย นางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางภาพกิจกรรม


0.13s. 0.50MB